1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu for Nintendo NES
Year : 1992
Genre : Board game
Local Players : 1-4
Title screen of the game 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu on Nintendo NES
Menu screen of the game 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu on Nintendo NES
In-game screen of the game 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu on Nintendo NES
In-game screen of the game 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu on Nintendo NES