3D Classics - Hoshi no Kirby Yume no Izumi no Monogatari for Nintendo 3DS
Year : ????
Genre : Platform
Title screen of the game 3D Classics - Hoshi no Kirby Yume no Izumi no Monogatari on Nintendo 3DS
Menu screen of the game 3D Classics - Hoshi no Kirby Yume no Izumi no Monogatari on Nintendo 3DS
In-game screen of the game 3D Classics - Hoshi no Kirby Yume no Izumi no Monogatari on Nintendo 3DS
In-game screen of the game 3D Classics - Hoshi no Kirby Yume no Izumi no Monogatari on Nintendo 3DS