3DO Game Guru for 3DO
Year : 1995
Genre : Software
Title screen of the game 3DO Game Guru on 3DO
Menu screen of the game 3DO Game Guru on 3DO
In-game screen of the game 3DO Game Guru on 3DO
In-game screen of the game 3DO Game Guru on 3DO