Galaxian for Sharp X1
Year : ????
Genre : Shooter
Title screen of the game Galaxian on Sharp X1
Menu screen of the game Galaxian on Sharp X1
In-game screen of the game Galaxian on Sharp X1
In-game screen of the game Galaxian on Sharp X1