Huang Jin Tai Yang for Nintendo NES
Year : ????
Genre : RPG
Manuals :
Title screen of the game Huang Jin Tai Yang on Nintendo NES
Menu screen of the game Huang Jin Tai Yang on Nintendo NES
In-game screen of the game Huang Jin Tai Yang on Nintendo NES
In-game screen of the game Huang Jin Tai Yang on Nintendo NES