Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 Kettei Ban! for Nintendo 64
Year : 2000
Genre : Fishing
Manuals :
Title screen of the game Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 Kettei Ban! on Nintendo 64
Menu screen of the game Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 Kettei Ban! on Nintendo 64
In-game screen of the game Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 Kettei Ban! on Nintendo 64
In-game screen of the game Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 Kettei Ban! on Nintendo 64