Kaeruno Tameni for Nintendo Game Boy
Year : 1992
Genre : Adventure
Title screen of the game Kaeruno Tameni on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Kaeruno Tameni on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kaeruno Tameni on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kaeruno Tameni on Nintendo Game Boy