Karateka for Atari 7800
Year : 1987
Genre : Sports
Title screen of the game Karateka on Atari 7800
Menu screen of the game Karateka on Atari 7800
In-game screen of the game Karateka on Atari 7800