Kawa no Nushi Tsuri 5 - Fushigi no Mori kara for Nintendo GameBoy Advance
Year : 2002
Genre : Adventure
Title screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 5 - Fushigi no Mori kara on Nintendo GameBoy Advance
Menu screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 5 - Fushigi no Mori kara on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 5 - Fushigi no Mori kara on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 5 - Fushigi no Mori kara on Nintendo GameBoy Advance