Kiteretsu Daihyakka - Edo ni Itte Kiteretsusai-sama ni Au Nari for Sega Pico
Year : 1994
Genre : Educational
Title screen of the game Kiteretsu Daihyakka - Edo ni Itte Kiteretsusai-sama ni Au Nari on Sega Pico
In-game screen of the game Kiteretsu Daihyakka - Edo ni Itte Kiteretsusai-sama ni Au Nari on Sega Pico