Legend of the River King 2 for Nintendo Game Boy
Alternate titles : Kawa no Nushi Tsuri 4; Umi no Nushi Tsuri 2
Year : 2000
Genre : Adventure
Title screen of the game Legend of the River King 2 on Nintendo Game Boy
Title screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 4 on Nintendo Game Boy
Title screen of the game Umi no Nushi Tsuri 2 on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Legend of the River King 2 on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Legend of the River King 2 on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Legend of the River King 2 on Nintendo Game Boy