Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi for Nintendo GameBoy Advance
Year : 2001
Genre : Breeding
Title screen of the game Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi on Nintendo GameBoy Advance
Menu screen of the game Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Minna no Shiiku Series 1 - Boku no Kabutomushi on Nintendo GameBoy Advance