Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata for Nintendo GameBoy Advance
Year : 2003
Genre : Adventure
Title screen of the game Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata on Nintendo GameBoy Advance
Menu screen of the game Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Minna no Shiiku Series 2 - Boku no Kuwagata on Nintendo GameBoy Advance