Ojaru Maru - Tsuki Hikari Machi Tour de Ojaru for Nintendo GameBoy Advance
Year : 2003
Genre : Platform
Title screen of the game Ojaru Maru - Tsuki Hikari Machi Tour de Ojaru on Nintendo GameBoy Advance
Menu screen of the game Ojaru Maru - Tsuki Hikari Machi Tour de Ojaru on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Ojaru Maru - Tsuki Hikari Machi Tour de Ojaru on Nintendo GameBoy Advance
In-game screen of the game Ojaru Maru - Tsuki Hikari Machi Tour de Ojaru on Nintendo GameBoy Advance