Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban for Capcom CPS-I
Year : 1995
Genre : Quiz
Title screen of the game Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban on Capcom CPS-I
Menu screen of the game Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban on Capcom CPS-I
In-game screen of the game Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban on Capcom CPS-I
In-game screen of the game Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban on Capcom CPS-I