Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban for Capcom CPS-I
Year : 1995
Genre : Quiz