Rambo III for Sega Master System
Year : ????
Genre : Gun shooter
Title screen of the game Rambo III on Sega Master System
In-game screen of the game Rambo III on Sega Master System
In-game screen of the game Rambo III on Sega Master System