X - Xekkusu for Nintendo Game Boy
Year : 1992
Genre : Shooter
Title screen of the game X - Xekkusu on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game X - Xekkusu on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game X - Xekkusu on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game X - Xekkusu on Nintendo Game Boy