Yamamura Misa Suspense - Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken for Nintendo NES
Year : 1987
Genre : Adventure
Franchise : Yamamura Misa Suspense
Front boxart of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken (Japan) on Nintendo NES
Back boxart of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken (Japan) on Nintendo NES