Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken for Nintendo NES
Year : 1990
Genre : Adventure
Franchise : Yamamura Misa Suspense
Title screen of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken on Nintendo NES
Menu screen of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken on Nintendo NES
In-game screen of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken on Nintendo NES
In-game screen of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken on Nintendo NES