Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken for Nintendo NES
Year : 1990
Genre : Adventure
Franchise : Yamamura Misa Suspense
Front boxart of the game Yamamura Misa Suspense - Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken (Japan) on Nintendo NES