Yami Fuku Natsu - Teito Monogatari Futatabi for Sony Playstation
Year : 1999
Genre : Adventure
Title screen of the game Yami Fuku Natsu - Teito Monogatari Futatabi on Sony Playstation
Menu screen of the game Yami Fuku Natsu - Teito Monogatari Futatabi on Sony Playstation
In-game screen of the game Yami Fuku Natsu - Teito Monogatari Futatabi on Sony Playstation
In-game screen of the game Yami Fuku Natsu - Teito Monogatari Futatabi on Sony Playstation