Gouketsuji Ichizoku Matsuri Senzo Kuyou for Taito Type X
Year : 2009
Genre : Fighting