Kawa no Nushi Tsuri 3 for Nintendo Game Boy
Year : 1997
Genre : Adventure
Title screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 3 on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 3 on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 3 on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Kawa no Nushi Tsuri 3 on Nintendo Game Boy