Kyukyoku no Hito for MAME
Year : 1988
Genre : Mahjong
Manuals :
Title screen of the game Kyukyoku no Hito on MAME
Menu screen of the game Kyukyoku no Hito on MAME
In-game screen of the game Kyukyoku no Hito on MAME
In-game screen of the game Kyukyoku no Hito on MAME