Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Naruto - Shinobi no Sato no Jintori Kassen for Sony Playstation
Year : 2003
Genre : Board game
Local Players : 1-4
Franchise : Naruto
Other title : NARUTO-ナルト- 忍の里の陣取り合戦

Add a game to your collection

To take advantage of the features for managing your video game collection, you must create an account on the site. Completely free, and usable on mobile, as well as with the new barcode scanning system!

Name Function
Watanabe Hirotaka Chief Producer
Aoyama Kou Chief Producer
Kishimoto Masashi Creator
Unozawa Shin Executive Producer
Shibata Yoshiyuki Narrator
Masashi Kishimoto Original Author
Tobita Nobuo Voice: Ebisu
Kogure Ema Voice: Girl Naruto
Kusao Takeshi Voice: Gouzu (of the Demon Brothers)
Asano Mayumi Voice: Haku
Nakamura Chie Voice: Haruno Sakura
Inoue Kazuhiko Voice: Hatake Kakashi
Shibata Hidekatsu Voice: Hokage
Seki Toshihiko Voice: Iruka
Ohtani Ikue Voice: Konohamaru
Kuwahara Toshiaki Voice: Meizu (of the Demon Brothers)
Miki Shin'ichirou Voice: Mizuki
Aono Takeshi Voice: Tazuna
Sugiyama Noriaki Voice: Uchiha Sasuke
Takeuchi Junko Voice: Uzumaki Naruto
Kaneko Yoshiyuki Voice: Waraji
Ishizuka Unshou Voice: Zabuza
Okuda Keiji Voice: Zouri