Shikigami no Shiro II for Naomi
Year : 2003
Genre : Shooter
Title screen of the game Shikigami no Shiro II on Naomi
Menu screen of the game Shikigami no Shiro II on Naomi
In-game screen of the game Shikigami no Shiro II on Naomi
In-game screen of the game Shikigami no Shiro II on Naomi