Display :   screenshots / listing
Zelda no Densetsu - Majora no Kamen
Zelda no Densetsu - Toki no Ocarina
Zelda no Densetsu - Toki no Ocarina GC URA
Zool - Majuu Tsukai Densetsu