Ikunoujuku Sanou Kaihatsu Series 3 - Hikaku, Bunrui for Sega Pico
Year : ????
Genre : Educational
Title screen of the game Ikunoujuku Sanou Kaihatsu Series 3 - Hikaku, Bunrui on Sega Pico
Menu screen of the game Ikunoujuku Sanou Kaihatsu Series 3 - Hikaku, Bunrui on Sega Pico
In-game screen of the game Ikunoujuku Sanou Kaihatsu Series 3 - Hikaku, Bunrui on Sega Pico