Destiny of an Emperor for Nintendo NES
Alternate titles : San Guo Zhi - Ying Jie Zhan; Tenchi wo Kurau
Year : 1989
Genre : RPG
Franchise : Tenchi o Kurau
Manuals : USA
Front boxart of the game Destiny of an Emperor (United States) on Nintendo NES
Back boxart of the game Destiny of an Emperor (United States) on Nintendo NES
Front boxart of the game Destiny of an Emperor (Japan) on Nintendo NES
Back boxart of the game Destiny of an Emperor (Japan) on Nintendo NES